Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost We Are Signature s.r.o. IČ: 7950772 se sídlem Sokolovská 428/130 186 00 Praha 8, zapsaná v Obchodním rejstříku pod značkou
C 310387 vedená u Městského soudu v Praze

dále jen „správce

Správce dbá na bezpečnost osobních údajů klienta. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Správce klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

I. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Údaje poskytnuté klientem při vyplnění kontaktního formuláře tedy jméno, příjmení, email, telefon.

II. Za jakým účelem údaje jsou údaje zpracovávány?

Údaje jsou využívány pro kontaktování klienta pro detailní domluvu spolupráce, z důvodů plnění oprávněných zájmů správce a z důvodů plnění zákonných povinností vyplývajících zejména ze zákona o účetnictví.

Tyto osobní údaje jsou nezbytné k tomu, aby bylo možné s klientem uzavřít smlouvu a poskytnout službu. V případě, že osobní údaje klient neposkytne, není možné smlouvu uzavřít či poskytnout službu.

III. Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta (vyjma souhlasu se zasíláním newsletteru) jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VI. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 2 let od zadání údajů do kontaktního formuláře, nebo po dobu platnosti  smlouvy uzavřené mezi správcem a klientem a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. podle zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).